آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی

آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی


شماره:۳۳۰۰/ت ۳۹۰۳۷ک
تاریخ:۱۹/۰۱/۱۳۸۷
پیوست:دارد
 
 
وزارت اموراقتصادی و دارایی
 
وزیــران عــضو کــمیسیون اقــتصاد در جلـسه مـورخ ۸/۱۱/۱۳۸۶ بـنا بـه پیـشنهاد وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی و بـه استنـاد تبصره (۱) مـاده واحــده قـانــون اســتـفـاده از خــدمــات تـخـصـصی و حـرفـه ای حـسابـداران ذیـصـلاح بـه عـنوان حـسابدار رسمـی- مـصوب ۱۳۷۲- و بـا رعـایـت تـصویـب نــامــه شــماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مـورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی را به شرح زیر تصویب نمودند:
 
آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی
 
ماده۱- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی، موسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی،سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری وسایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشدو همچنین شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته به وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع وابسته هر یک از آنها و همچنین شرکت هایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب۱۳۸۶- دولتی تلقی نمی شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آنها توسط دستگاه های اجرایی تعیین می شوند،مشمول این آیین نامه هستند.
 
ماده۲- حسابرس و بازرس قانونی شرکت های موضوع ماده (۱) از بین سازمان حسابرسی وموسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کارگروه ماده(۳) معرفی می گردد تا ارکان ذیصلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نمایند.
 
ماده۳- اعضای کارگروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی،دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی وروسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شوند.
 
ماده ۴- کارگروه یاد شده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمع آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه ای، امکانات نیروی انسانیو تشکیلات، دسترسی به فناوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی موسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود.
 
ماده۵- تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
 
ماده۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف شش ماه برای انجام وظایف موضوع این آیین نامه، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت های مشمول این آیین نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارشهای مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهد نمود.
 
ماده۷- کارگروه دارای دبیرخانه ای خواهد بود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می گردد. اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهد نمود. آیین نامه داخلی کارگروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.
 
این تصویب نامه در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۷      به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
 
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
 
شماره:۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳هـ
تاریخ:۱۰/۱۰/۱۳۸۶
پیوست:
 
دفتر هیئت دولت
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد دفتر هیئت دولت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (۲۲) آیین نامه داخلی هیئت دولت در خصوص تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین و اصلاح آنها به وزرای عضو کمیسیونهای هیئت دولت(حسب مورد) و وزیر ذیربط تفویض می شود.
چنانچه تعداد وزرای عضو کمیسیون کمتر از پنج نفر باشد، ملاک تصمیم گیری نظر موافق تمامی وزرای عضو خواهد بود و در صورتی که تعداد وزرای عضو پنج نفر یا بیش از آن باشد ملاک تصمیم گیری موافقت حداقل پنج هزار نفر از وزرای عضو می باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می باشد.
 
 
پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi