آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(3) ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم


شماره: ۲۲-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۳۱-۰۳-۱۳۹۵

پیوست: دارد

بخشنامه

 

 

 

 

۲۲

 

۹۵

 

ماده ۱۶۹

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم

 

بدینوسیله آیین نامه اجرایی تبصره(۳) ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ به شماره ۴۶۳۷۸-۳۹۴۹-۲۰۰ مورخ ۱۸-۰۳-۱۳۹۵ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، به منظور اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.

براساس آیین نامه فوق، مقررات مذکور از تاریخ ۰۱-۰۱-۱۳۹۵ لازم الاجراء می باشد و نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص مشمول برای فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل های قبلی صادره سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

بدیهی است اجرای تبصره (۱) ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۵ نیز تسری خواهد داشت.-۱۸-۱۴-۵-۱۶۹

سیدکامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجراء: مطابق آیین نامه اجرایی

 

مدت اجراء: نامحدود

 

مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی

 

لطفآ هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۲۳۰۲ دفتر اطلاعات مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

به موجب بخشنامه ۸۶/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ قسمت اخیر آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴،اصلاح و ابلاغ گردید.

شماره:۸۶-۹۵-۲۰۰

تاریخ: ۱۳-۱۱-۱۳۹۵

بخشنامه

 

 

 

۸۶

 

۹۵

 

۱۶۹

 

م

 

 

 

مخاطبین/ذینفعان

 

اداره امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

اصلاح قسمت اخیر آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال ۱۳۹۵

 

بر اساس پیشنهاد شماره ۱۷۷۱۰/۲۰۰ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۲۱۳۳۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵، قسمت اخیر آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ به شرح ذیل اصلاح و ابلاغ می­گردد:

“نحوه ارسال فهرست معاملات توسط اشخاص موضوع این آیین­نامه برای کلیه فصول سال ۱۳۹۵ کماکان مطابق مقررات و دستورالعمل­های قبلی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور خواهدبود.”

هم­چنین در اجرای تبصره(۳) ماده (۱۰) آیین­نامه موصوف مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پاییز سال ۱۳۹۵ تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تمدید می­گردد.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: ۱۱/۱۱/۱۳۹۵

 

مدت اجرا: مطابق مفاد بخشنامه

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی مطرح و پیگیری نمائید.

 

 

 

به موجب دستورالعمل شماره ۵۱۳/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶، آیین­نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاح شد.

شماره:۵۱۳/۹۶/۲۰۰

تاریخ: ۱۱/۰۵/۱۳۹۶

دستورالعمل

 

 

 

۵۱۳

 

۹۶

 

۱۶۹

 

م

 

 

 

مخاطبین اصلی/ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره(۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات­های مستقیم و تمدید مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلی مربوط به فصل بهار ۱۳۹۶

 

پیرو بخشنامه شماره ۲۲/۹۵/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ موضوع ابلاغ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ قانون مالیات­های مستقیم به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ و بر اساس پیشنهاد شماره ۶۴۸۴/۲۰۰ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره ۹۰۸۱۰ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶ آئین­نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می­شود:

الف- تبصره ماده(۸) به تبصره (۱) تغییر و متن زیر به عنوان تبصره (۲) ماده (۸) الحاق می­شود:

مودیانی که از صورتحساب نوع اول، دوم و سوم موضوع ماده (۸) آیین­نامه شماره ۲۳۰۷۶۱ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴ و اصلاحی شماره ۵۰۹۶۷/م مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ ماده (۹۵) قانون برای فروش کالا یا ارائه خدمات خود به مصرف­کننده نهایی استفاده می­نمایند، می­توانند اطلاعات این قبیل صورتحساب­ها را به صورت مجموع ارسال نمایند.

ب- متن زیر جایگزین متن موجود در ماده (۱۴) آیین­نامه تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحیه اخیر می­شود:

“درخصوص معاملاتی که (اعم از خرید یا فروش کالا یا خدمت) تا میزان ۵% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات می­باشند، مشمولین ماده (۹) می­توانند فهرست معاملات مذکور را به صورت مجموع ارسال نمایند.”

ج- در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه مذکور مهلت ارسال فهرست معاملات فصل بهار ۱۳۹۶ تا پایان مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل تابستان (۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶) تمدید می­شود./۱۸-۱۴-۳/۱۶۹

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: ۰۱/۰۱/۱۳۹۶

 

مدت اجرا:نامحدود

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۶۹- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می…
 ماده ۱۶۹ مکرر – به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و …

📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi