آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27

آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷


شماره ابلاغ : ۳۳۲۱۹/ت ۲۷۲۶۰هـ

شماره انتشار : ۱۶۷۸۴

تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۱/۰۷/۱۰

تاریخ روزنامه رسمی : ۱۳۸۱/۰۷/۲۰

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

 

و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش ‌ـ‌ و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری

و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌ـ‌ سازمان تربیت بدنی ‌ـ‌ سازمان بهزیستی کشور

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۶مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰- ‌، آیین‌ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰

ماده ۱‌ـ‌ درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/ غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از و‌زارتخانه ذی ربط می ‌باشد.[۱]

تبصره ۱‌ـ‌ درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت ‌های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می ‌باشد.

تبصره ۲‌ـ‌ درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دو‌ره ‌های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می ‌شود و از پرداخت مالیات معاف می‌ باشد

تبصره ۳ – مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند .

تبصره ۴ – منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند .

تبصره ۵ – منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود[۲].

ماده ۲ـ‌ درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پرو‌انه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط ، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است.

هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت ‌های مغایر با پرو‌انه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره – درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .[۳]

ماده ۳‌ـ‌ درآمد باشگاه‌ها و موسسات و‌رزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان[۴] حاصل از فعالیت‌های منحصرا و‌رزشی از پرداخت مالیات معاف است.

منظور از فعالیت‌های و‌رزشی، آن نوع فعالیت و رشته و‌رزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می‌شود و توسط باشگاه‌ها و موسسات و‌رزشی انجام می‌پذیرد.

تبصره ۱ – درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند .

تبصره ۲ – کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است .

محمدرضا عارف

معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور 

آیین نامه اجرایی ماده ( ۱۳۴ ) اصلاحی قانون ما


 


[۱] . به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸ در ماده (۱) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (۳) و (۴) به ماده مذکور اضافه شد، همچنین به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۴۸۸۸/ت۵۲۷۲۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱، در ماده (۱) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه شد.

[۲] . به موجب تصویب نامه شماره ۱۵۴۸۸۸/ت۵۲۷۲۵هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱، تبصره ۵ به ماده ۱ الحاق گردید.

[۳] . به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸، یک تبصره به ماده ۲ الحاق شد.

[۴] . به موجب بند ۳ تصویب نامه شماره ۹۷۴۴۰/ت۵۰۶۹۱هـ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۸، در ماده (۳) عبارت « وزارت ورزش وجوانان » جایگزین عبارت«سازمان تربیت بدنی » و دو تبصره به عنوان  تبصره های (۱) و (۲) به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف گردید.

متن تبصره قبلی ماده ۳:

« تبصره ‌ـ‌ درآمد حاصل از فعالیت‌ های اقتصادی و سایر فعالیت‌ ها یا رشته ‌های و‌رزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ، فرو‌ش دارایی ‌ها ، کمک‌ ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.»

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۴- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi