تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/9/1390به شرح زیر اصلاح می شود:

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 23754/ت50110هه تاریخ 1393/03/04

شماره:23754/ت 50110هـ

تاریخ:04/03/1393

آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/9/1390به شرح زیر اصلاح می شود:


 
پیوست:
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
 
هیئت وزیران در جلسه 28/2/1393به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی،صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 189120/ت 47548هـ مورخ 27/9/1390به شرح زیر اصلاح می شود:
1- در بند (الف) ماده (1)عبارت “و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است.” حذف می شود.
2- در تبصره(2) ماده (2)، عبارت “پایان سال 1391″ جایگزین عبارت “سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی” می شود.
3- متن زیر جایگزین ماده (10)می شود:
ماده 10- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر دریافت و برای سال های 1390 و1391حداکثر تا دو سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و برای سال های بعد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال1390(صرفا برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی.
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *