آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( 78 ) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مصوب 29/08/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی

آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی


شماره ابلاغ : ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ

شماره انتشار : ۱۹۴۵۸

تاریخ ابلاغ: ۲۷/۰۹/۱۳۹۰

تاریخ روزنامه رسمی : ۳۰/۰۹/۱۳۹۰

آیین نامه اجرایی جزء ( ب ) بند ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۸ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و به استـناد جزء « ب » بند ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کـشور ، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده۱ـ اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف ـ بنگاه اقتصادی : واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند .
ب ـ دارایی ها : دارایی های ثابت مشهود و نامشهود .
ج ـ مالیات : مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد ( ۴۸ ) ، ( ۱۰۵ ) و ( ۱۳۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های آن . [۱]

ماده ۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد
این آیین نامه ، داراییهای خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود .

تبصره ۱ ـ در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ( ۱۰۶ ) و ( ۱۶۱ ) قانون تجارت می باشند .

تبصره ۲- اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۰ افزایـش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییـهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننـمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ ، در اداره ثبـت شرکتها ثبت و به حـساب سرمایه در دفاتر قانونی ، تا پایان سال ۱۳۹۳ منظور نمایند . [۲]

ماده ۳-حذف شد.[۳]

ماده ۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

ماده ۵ ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده ( ۱۵۱ ) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است .

ماده ۶ ـ در زمان فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد .

تبصره ـ چنانچه در بین داراییهای بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند ، دارایی یا داراییهای موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، داراییهای مذکور در هنگام نقل و انتقال حسب مورد صرفا مشمول مقـررات ماده ( ۵۹ ) و تبصره ( ۱ ) ماده ( ۱۴۳ ) قانون یادشده خواهند بود .

ماده ۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، مأخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ( ۱۱۵ ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره الحاقی ماده ( ۱۰۶ ) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد .

ماده ۸ – تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد .

تبصره-  تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد . [۴]

ماده ۹ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است .

ماده ۱۰ – بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند :
الف – اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰ .
ب – اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی .

تبصره –شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) می باشند . [۵]
الف – اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰ ( صرفا برای سال تجدید ارزیابی )

ماده ۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع جزء ( ب ) بند ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور خواهد بود .

ماده ۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود .

ماده ۱۳ – این اصلاحیه از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۰ لازم الاجرا می باشد . [۶]

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور

 


 


۱.        به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳  در بند ( الف ) ماده ( ۱ ) عبارت “و طبق مقررات قانون تجارت مکلف به نگاهداری دفاتر تجارتی است . ” حذف می شود .  

۲.        به موجب بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳  در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) ، عبارت “پایان سال ۱۳۹۱” جایگزین عبارت “سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی” می شود و به موجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ در تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) عبارت “تا پایان سال ۱۳۹۳” جایگزین عبارت های “تا پایان سال ۱۳۹۱” و “طی سال ۱۳۹۱” می شود .

۳.        به موجب بند ۲ تصویب نامه ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ماده ۳ حذف گردید. متن ماده ۳ قبل از حذف:« با توجه به بندهای ( ۳۴ ) و ( ۳۵ ) استاندارد حسابداری شماره ( ۱۱ ) هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مزبور در آن طبقه قرار دارد ، الزامی است .»

۴.        به موجب بند ۳   و ۴ تصویب نامه ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ یک عبارت از متن ماده ۸ حذف گردید و تبصره ماده مذکور اصلاح شد.

۵.       به موجب بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ متن  ماده ۱۰ جایگزین شد که مجددا به موجب بند ۵ تصویب نامه ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ متن ماده ۱۰ تغییر نمود.

۶.        به موجب بند ۶ تصویب نامه ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳، ماده ۱۳ الحاق گردید.

مواد قانونی وابسته
 ماده ۴۸ – سهام و سهم الشرکه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم…
 ماده ۱۰۵ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
 ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر…
 سابر قوانین…

📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi