آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر


شماره: ۵۱۰۷۶

تاریخ: ۲۷/۰۴/۱۳۸۸

پیوست: دارد

بخشنامه

 

 

۰۳۰

 

۸۸

 

۲۴۷ الحاقی

 

م

 

 

 

مخاطبین

 

اداره کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر

 

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹/۲۱۰ مورخ ۱۰/۴/۸۸ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود.

۱. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات یا عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاق مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجراء است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مودیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفا قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.

۲. آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مودی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط و یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود.

۳. با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مودی مقدار مالیات مورد قبول را(مطابق فرم پیوست)پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مودی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.[۱]

۴. ادارت کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مودیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحوه مقتضی درج و اضافه نمایند.

ضمنا مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره(۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقبا ابلاغ خواهد شد.

 

علی اکبرعرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:۱- داخلی ۲- خارجی

 

مرجع ناظر:دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف تلفن:۳۳۹۶۷۷۹۶

 

تاریخ اجراء:۱۳/۴/۱۳۸۸

 

مدت اجراء:نامحدود

 

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

 

نحوه ابلاغ:فیزیکی

 

بخشنامه های منسوخ:

         

 

 

شماره: ۵۰۱۲۹/۲۱۰

تاریخ: ۱۰/۰۴/۱۳۸۸

پیوست:

بخشنامه

 

 

۰۲۵

 

۸۸

 

۲۴۷

 

م

 

 

 

مخاطبین

 

ادارات کل امور مالیاتی

 

موضوع

 

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم

 

قـانون الـحاق یـک مـاده بـه عنـوان مـاده ۲۴۷ بـه قـانون مالیاتهای مستقیم مـصوب اسـفند مـاه ۱۳۶۶ و اصـلاحات بـعدی آن که در جـلسـه مـورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۸ منتشر شده است و با توجه به ماده (۲) قانون مدنی از تاریخ ۱۳/۴/۱۳۸۸ لازم الاجرا می باشد، به پیوست ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی

 

شماره:۵۱۵۲۰

تاریخ: ۲۵/۰۳/۱۳۸۸

پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مـجلس شـورای اسلامی تصـویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تـأیید شـورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۲/۲۷۸ مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

شماره:۱۲۱۱۲/۲۷۸

تاریخ: ۰۹/۰۳/۱۳۸۸

پیوست:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی

شماره: ۱۲۱۱۲/۲۷۸

تاریخ: ۰۹/۰۳/۱۳۸۸

پیوست:

قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۲۴۷)

به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن

ماده واحده- متن زیر به عنوان ماده(۲۴۷) به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:

مـاده ۲۴۷- آراء هـیأتهای حـل اخـتلاف مـالیاتی بـدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده(۲۰۳) این قانون و تبصره های آن به مودی،از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

تبصره۱- مودی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تبصره۲- نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.

تبصره۳- در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

تبصره۴- آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده(۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

تبصره۵- سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.

تبصره۶- در مواردی که شکایت مودیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱%) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مودی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

 


 


۱.­ به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۶ مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۷ بند ۳ بخشنامه ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۸ ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه ۱۱۱/۹۷/۲۳۰ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ ارسال گردید.

مواد قانونی وابسته
 ماد ه ۲۴۴ـ مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل اختلافات مالی…
 ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس <b…< td=””>
</b…<>
 ماده ۲۵۱ـ مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه ‌از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، به استناد عدم ‌رعایت…
 ماده ۲۵۱ مکرر ـ در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون ‌و مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به‌ ادعای غی…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi