آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27

آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷


 

شماره: ۱۳۸۳/۴۲۹۷/۲۱۱
تاریخ:۰۷/۰۷/۱۳۸۱
پیوست:دارد
 
سازمان اموراقتصادی و دارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
 
آئیـن نـامه نحـوه پـرداخـت حـق الـزحـمه اعـضاء هـیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد .
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی
 
 
آئین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۲
ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
 
حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بر اساس این آئین نامه به ترتیب زیر تعیین وحسب مورد از محل اعتبار مربوط از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور یا بودجه استان قابل پرداخت خواهد بود.
(اصلاحیه اول):بر اساس بخشنامه شماره ۶۸۵۴۷ مورخ ۸/۱۲/۸۵ متن زیر جایگزین بند ۱ می شود:
«حـق الـزحمـه اعـضـای هـیأتهـای حـل اخـتـلاف مـالـیاتـی،بابت هر جلسه(تا ۲ ساعت) مبلغ هشتاد هزار(۸۰۰۰۰) ریال و در صورتیکه زمان جلسه بیش از ۲ ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار(۲۰۰۰۰)ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.»
(اصلاحیه دوم):الـف- متن زیر بر اساس بـخشنامه شماره ۷۰۹۸/۲۴۰ مورخ ۲۵/۰۳/۹۰ جایگزین بند الف اصلاحیه می گردد:

 

«حـق الـزحـمه قـضات دادگـستـری و نـمایـندگان بنـد ۳ مـاده ۲۴۴،بـابت هر جلسه(تا ۲ ساعت)مبلغ سیصد هزار(۳۰۰۰۰۰)ریال قابل پرداخت خواهد بود.»
 
(اصلاحیه سوم): الف- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۳۱۱/۲۴۰مورخ ۱۸/۶/۹۳جایگزین بند الف اصلاحیه میشود:
“حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند۳ماده۲۴۴بابت هر جلسه(تا۲ساعت)مبلغ پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰)ریال قابل پرداخت خواهد بود”

 

 

 

۱- حق الزحمه قضات دادگستری ونمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ بابت هر جلسه تا (۳) ساعت مبلغ شصت هزار ریال ودر صورتی که در زمان جلسه بیش از سه ساعت به طول انجامد به ازاء هر ساعت اضافی مبلغ بیست هزار ریال به مبلغ مذکور اضافه می شود.
۲- تعداد جلسات در هر ماه برای هر یک از اعضاء فوق الذکر هیأت، با توجه به حجم کار و برنامه ریزی اداره کل ذیربط خواهد بود.
۳- تعلق حق الزحمه وپرداخت آن منوط به تأیید مدیر کل ذیربط دایر به حضور عضو در طول جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی، واتخاذ تصمیمات هیأت (رأی با قرار رسیدگی) خواهد بود.
ب- متن زیر بر اساس بخشنامه شماره ۷۰۹۸/۲۴۰ مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ جایگزین بند ۴ آئین نامه می شود:
«اعتبار مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی استانها و امور مالیاتی شهر و استان تهران از منابع بودجه استان مربوط تامین خواهد شد.»

 

۴- اعتبار مورد نیاز برای واحدهای مرکزی واستان تهران از بودجه سازمان امور مالیاتی کشور ودر سایر استان ها از منابع بودجه استان مربوط تأمین خواهد شد.
این آئین نامه در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۴۶۴/۳۱۷۳/۲۱۱ مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ به تصویب رسید.
بر اساس بخشنامه شماره ۶۸۵۴۷ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۵ بندهای ذیل به عنوان بندهای ۵ و ۶ به آئین نامه الحاق می گردد.
۵- در صورت غیبت و عدم حضور تا ۳ جلسه بدون عذر موجه اعضاء معرفی شده موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م مراتب پس از بررسی و تأیید آن توسط دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،اقدامات مقتضی جهت تعیین نماینده و جایگزین، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و با هماهنگی مراجع ذیربط به عمل خواهد آمد.
۶- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ابتدای هر سال نصاب مذکور در بند(۱) آئین نامه را با توجه به نرخ تورم سال قبل،حداکثر تا معادل ۱۵% تعدیل نماید.

 

مواد قانونی وابسته
 
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi