آیین نامه شماره ک46225ت/58395 تاریخ 1391/03/27

آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،‌موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44)‌قانون اساسی

شماره آیین نامه:

58395/ت46225ک

تاریخ آئین نامه :

1391/03/27

آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،‌موضوع ماده (64) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44)‌قانون اساسی


پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی- مرکز ملی رقابت
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بنا به پیشنهاد شورای رقابت و بـه اسـتـناد اصـل یـکـصـد و ســی و هـشتـم قــانـون اسـاسـی جـمـهـوری اسـلامـی ایـران و بــا رعـایــت تــصــویـب نــامـه شـمـاره 186084/ت41633هـ مورخ 14/10/1387 آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
 
آئین نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر،موضوع ماده (64)
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44)قانون اساسی
 
ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1- قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانونی اساسی.
2- شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون.
3- هیأت: هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64)قانون.
4- مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (64) قانون.
 
ماده 2- هیأت از بین صاحب نظران اقتصادی یک نفر را به عنوان رئیس تعیین می نماید. ریاست جلسات و امور اجرایی نظیر امضای مکاتبات بر عهده رئیس هیأت است.
 
ماده 3- دبیرخانه هیأت در مرکز مستقر است و جلسات هیأت با دعوت کتبی رئیس هیأت، در محل مرکز تشکیل می شود. دعوت نامه جلسات متضمن دستور جلسه و مستندات مربوط حداقل سه روز کاری قبل از برگزاری جلسات برای اعضا ارسال می شود.
 
ماده 4- مرکز باید تمهیدات لازم برای انجام امور کارشناسی و تأمین فضای اداری مناسب برای استقرار هیأت و برگزاری جلسات آن،بودجه و نیروی انسانی برای فعالیت هیأت و پرداخت حقوق و مزایای اعضا و حسب ضرورت سایر امکانات مورد نیاز را برای اجرای وظایف هیأت فراهم نماید.
 
ماده 5- جلسات هیأت با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن منوط به تصویب اکثریت اعضای هیأت است. صدور رأی در مورد تصمیمات ماده (61) قانون باید متضمن موافقت دو قاضی عضو هیأت باشد.
 
ماده 6- خلاصه مذاکرات هر جلسه و تصمیمات اتخاذ شده از سوی هیأت متضمن نظر اقلیت، در صورتجلسه ای درج و به امضای اعضا می رسد و در دبیرخانه هیأت نگهداری خواهد شد.
 
ماده 7- تصمیمات شورا به موجب ماده (63) قانون، ظرف بیست روز در داخل (برای اشخاص مقیم خارج دو ماه) از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدیدنظر در هیأت است.
 
ماده 8- هیأت به منظور رسیدگی به موضوعات و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده (64) قانون، در صورت لزوم می تواند تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.
 
ماده 9- نحوه تصمیم گیری هیأت و چگونگی دادرسی، مطابق بندهای (3) و (4) ماده (64)و ماده (65) قانون خواهد بود.
تبصره- نماینده شورا در جلسات رسیدگی هیأت به عنوان مطلع و برای ادای توضیحات دعوت خواهند شد.
 
ماده 10- ابلاغ آرای هیأت از طریق پست سفارشی و یا هر طریق مقتضی دیگر، از سوی دبیرخانه هیأت انجام می شود و اجرای آن بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است.
 
ماده 11- در موردی که به تشخیص هیأت،تصمیم هیأت جنبه عمومی داشته باشد، انتشار آن از طریق روزنامه کثیرالانتشار انجام می شود.
 
این تصویب نامه در تاریخ 22/02/1391 به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید