آئین نامه شماره 58 انواع ذخائر فنی موسسات بیمه(جایگزین آئین نامه شماره 22)

آئین نامه شماره ۵۸ انواع ذخائر فنی موسسات بیمه(جایگزین آئین نامه شماره ۲۲)


شماره:۱۱۳۶۸/۲۰۰

تاریخ:۱۳/۰۴/۱۳۸۹

پیوست:دارد
 
 
بخشنامه
 
۰۱۹
۸۹
۱۰۹
م
 
مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
آئین نامه شماره ۵۸ انواع ذخائر فنی موسسات بیمه(جایگزین آئین نامه شماره ۲۲)
به پیوست آئین نامه موضوع تبصره یک ماده ۱۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ذخائر فنی موسسات بیمه(آئین نامه شماره ۵۸) مصوب جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ شورای عالی بیمه که طی نامه شماره ۱۷۷۰۵۹/۶۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷ به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده و جایگزین آئین نامه شماره ۲۲ و مکمل های آن شده است، جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
دامنه کاربرد:۱- داخلی:       2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی
تلفن:۳۹۹۰۳۹۱۲
تاریخ اجراء:۲۶/۱۲/۸۷ به بعد
مدت اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
بخشنامه های مسنوخ:۵۹۱۹۲/۱۳۳۸۲/۴/۳۰ مورخ ۲۰/۱۲/۶۷،۶۷۷۲/۱۴۴۷-۴/۳۰ مورخ ۲۰/۲/۷۹ و ۳۲۶۷-۲۱۱ مورخ ۱۶/۶/۸۱
 
 
 
شماره:۱۷۷۰۵۹/۶۲
مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷
پیوست:
 
جناب آقای دکتر فرشباف ماهریان
رئیس کل محترم بیمه مرکزی ایران
 
سلام علیکم
بازگشت به نامه شماره ۳۶۷۲۶ مورخ ۳۰/۱۰/۸۷ موضوع مصوبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷( آیین نامه شماره ۵۸) شورای عالی بیمه در مورد اصلاح آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه در راستای اجرای استاندارد ۲۸ حسابداری،بدینوسیله نظر موافق این وزارت در اجرای تبصره(۱)ماده (۱۰۹) قانون مالیاتهای مستقیم با پیشنهاد مطروحه اعلام می گردد.
 
 
سیدشمس الدین حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
 
 
شماره:۴۴۸۰۸
تاریخ:۲۷/۱۲/۱۳۸۷
پیوست:دارد
 
 
مدیران عامل محترم شرکت های بیمه ایران/ آسیا/ البرز/دانا/معلم/پارسیان/کارآفرین/ توسعه/ رازی/ سینا/ ملت/ دی/سامان/ نوین/پاسارگاد/ میهن/ حافظ/امید/ایران معین
 
با سلام;
احتراما،آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه(آیین نامه شماره ۵۸) که در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ شورای عالی بیمه به تصویب رسیده است،به شرح ۵ صفحه پیوست و مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره جهت اجرا، ابلاغ می گردد.شایان ذکر است از تاریخ ابلاغ،این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره ۲۲ و مکمل های آن می شود.
 
جواد فرشباف ماهریان
رییس شورای عالی بیمه
 
 
 
آیین نامه شماره ۵۸
ذخایر فنی موسسات بیمه
 
شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده ۶۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه گذاران و صـاحـبان سـهـام مـوسـسات بیـمه،چـگونگـی لحـاظ کـردن ذخـایر فنـی در حـساب هـای مـوسـسات بیـمه را با تــوجه بـه اصـول زیـر در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ تصویب کرد:
۱. ایجاد هماهنگی در اجرای استانداردهای حسابداری از جمله استاندارد شماره۲۸، برای در نظر گرفتن ذخایر فنی موسسات بیمه و فراهم شدن امکان مقایسه عملکرد مالی این موسسات با التزام به کاربرد رویه یکسان حسابداری.
۲. شفافیت ترازنامه و حساب سود و زیان در صورت های مالی موسسات بیمه ای به منظور افشای وضعیت مالی واقعی سهامداران و ذی نفعان.
۳. حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان با ایجاد پشتوانه مناسب برای توانمند سازی موسسات بیمه در مواجهه با حوادث طبیعی و خسارت های بزرگ غیر مترقبه.
این آیین نامه مشتمل بر ۱۸ ماده و ۸ تبصره بوده و از تاریخ ابلاغ،لازم الاجراء است و جایگزین آیین نامه شماره ۲۲ و مکمل های آن می شود.
 
فصل اول:کلیات
 
ماده۱. موسسات بیمه مکلف اند برای ایفای تمامی تعهداتی که به موجب قراردادهای بیمه مستقیم و قراردادهای بیمه اتکایی به عهده گرفته اند، ذخایر فنی زیر را بر اساس ضوابط این آیین نامه محاسبه نمایند:
الف)بیمه های زندگی:
۱. ذخیره ریاضی
۲. ذخیره مشارکت بیمه گذاران در منافع:
۳. ذخایر فنی بیمه عمر زمانی:
۴. ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی.
 
ب)بیمه های غیر زندگی:
۱. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید شده):
۲. ذخیره ریسک های منقضی شده:
۳. ذخیره خسارات معوق:
 
الف)۳ درصد حق بیمه صادره بیمه های زندگی پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری.
ب)ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی که از سال قبل منتقل شده است.
تبصره۱. میزان ذخیره موضوع این ماده نباید از ۲۰ درصد میانگین حق بیمه نگهداری بیمه های زندگی سه سال گذشته موسسه تجاوز نماید.
تبصره۲. در صورتی که بر اثر وقوع حوادث طبیعی و فاجعه آمیز،ضریب خسارت در بیمه های زندگی از ۸۵ درصد تجاوز نماید.موسسه بیمه مجاز است مازاد خسارات ایجاد شده ناشی از وقوع حوادث مذکور را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی جبران نماید.استفاده از این ذخیره در سایر موارد منوط به پیشنهاد موسسه بیمه و تصویب شورای عالی بیمه خواهد بود.
 
فصل سوم: ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی
 
ماده۸. ذخیره حق بیمه(حق بیمه عاید نشده) در بیمه های غیر زندگی عبارت است از حق بیمه های مـربـوط به فـاصـله زمـانـی بـین تاریخ ترازنامه تا انقضای مدت قراردادهای بیمه که به ترتیب زیر محاسبه می شود:
الف) برای کلیه رشته های بیمه به جز بیمه باربری به روش فصلی(یک هشتم) و بر مبنای حق بیمه صادره پس از کسر ۱۵درصد آن به عنوان هزینه تحصیل و همچنین کسر حق بیمه اتکایی واگذاری مربوطه.
ب)برای رشته بیمه باربری ذخیره حق بیمه عبارت است از ذخیره محاسبه شده به روش بند الف به علاوه یک هشتم ذخیره مذکور.
تـبصره۱.چـنانچه دوره بـیمه نامـه بیـش از یـک سـال بـاشـد،حـق بـیمه مازاد بر یک سال،به طور کامل به عنوان حق بیمه سال های آتی محسوب می شود. حق بیمه سال های آتی باید به تفکیک مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق بیمه صادره شناسایی شود.
تبصره۲. در بیمه های مهندسی، اگر مدت اعتبار بیمه نامه بیش از یک سال باشد،برای احتساب حق بیمه سال های آتی از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد.
 
ماده۹.ذخــیره ریــسـک هــای مــنقضی نــشده بــرای جــبران کــسری ذخـیره حق بیمه عاید نشده در رشته هایی که ضریب خسارت آنها بیش از ۸۵ درصد باشد مطابق فرمول زیر محاسبه می شود:
(۸۵%- ضریب خسارت رشته)× حق بیمه عاید نشده پایان دوره= ذخیره ریسک های منقضی نشده
                  85%
 
ماده۱۰. ذخیره خسارات معوق بیمه های غیر زندگی عبارت است از جمع اقلام ذیل:
الف)خسارات اعلام شده در دست رسیدگی به علاوه برآورد مخارج تسویه خسارت پس از کسر سهم بیمه گر اتکایی.
 
فصل پنجم:سایر مقررات
 
ماده ۱۶. موسسات بیمه در اولین سال اجرای این آیین نامه می توانند افزایش ذخایر فنی ناشی از اعمال مقررات این آیین نامه در مقایسه با مقررات آیین نامه قبلی را از محل ذخایر فنی تکمیلی و خطرات طبیعی تأمین نمایند.
 
ماده۱۷. در اجرای این آیین نامه، مانده ذخایر فنی خطرات طبیعی در ابتدای دوره متناسب حق بیمه سه سال گذشته در بیمه های زندگی و غیر زندگی تسهیم می شود.
 
ماده۱۸. موسسات بیمه ای که در خارج از کشور فعالیت دارند، در محاسبه ذخایر فنی مربوط به عملیات خود در خارج از کشور،تابع مقررات محل فعالیت خواهند بود. در صروتی که در کشور خارجی محل فعالیت موسسه بیمه ایرانی مقرراتی در این باره وجود نداشته باشد،موسسه بیمه مربوط، تابع مقررات این آیین نامه خواهد بود.
 
 
 
شماره:۷۴۰۵۶/۲۰۰
تاریخ:۲۷/۱۱/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
جناب آقای دکتر ابولحسنی هستیانی
معاون محترم امور بانکی،بیمه وشرکتهای دولتی
 
سلام علیکم
 
احتراما، بازگشت به نامه شماره ۱۸۸۵۷۷/۶۲- ۲۰/۱۱/۸۸ نتیجه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد ۸۷ بیمه دانا از طرف اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به مسئولین محترم بیمه دانا ابلاغ شده است.
 
 
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
شماره:۱۸۸۵۷۷/۶۲
تاریخ:۲۰/۱۱/۸۸
پیوست:
 
جناب آقای دکتر عسکری
معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
سلام علیکم
پیرو نامه شماره ۱۸۰۰۳۰/۶۲ مورخ ۷/۱۱/۸۸ موضوع پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره ۷۶۳۶ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شرکت سهامی بیمه دانا در ارتباط با بند ۲ نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند ۹ گزارش حسابرسی عملکرد سال ۸۷ شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، با عنایت به پایان مهلت تعیین شده توسط مقام عالی وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند.
 
 
دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
 
 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی(ادامه)
شرکت سهامی بیمه دانا
 
۸- طی سال مالی مورد گزارش مبلغ ۴۳۲ میلیارد ریال بابت اثرات انباشته تغییر در رویه حسابداری ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در چارچوب مفاد آئین نامه شماره ۵۸ مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۷ شـورای عـالـی بیـمه، به بستانکار حساب تعدیلات سنواتی منظور شده است.با توجه به مفاد آئین نامه های فعلی و قبلی(۵۸ و ۲۲)،تغییرات ایجادی از مصادیق تغییر برآورد حسابداری تلقی می گردد. لذا در صورت اعمال تعدیلات لازم، سود سال مالی مورد گزارش و سود انباشته ابتدای سال هر یک به میزان ۴۳۲ میلیارد ریال به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. تعدیل مذکور اثری بر سود انباشته پایان سال ندارد.
۹- جهت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است، با توجه به آثار مالیاتی مورد مندرج در بند ۸ این گزارش و با عنایت به سوابق مالیاتی شرکت و در نظر گرفتن مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریالزبان تأیید شده سنوات قبل(یادداشت توضیحی۱-۱۸ صورتهای مالی)،احتساب ذخیره ای حداقل به مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال در حسابها ضروری است،همچنین بر اساس برگ تشخیص صادره،مالیات عملکرد سال ۱۳۸۶ به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال تعیین گردیده که بابت آن ذخیره ای در حسابهای شرکت منظور نشده است.
۱۰- به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری،شرکتهای بیمه موظفند ذخایر فنی خود را بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه محاسبه کنند.مصوبه شورای عالی بیمه- شرکتهای بیمه را ملزم نموده از بابت تضمین تعهدات خود در مقابل خسارات ناشی از حوادث فاجعه آمیز ذخیره فنی تکمیلی و خطرات طبیعی در حسابهای خود منظور نمایند.احتساب ذخیره مذکور که طبق یادداشت توضیحی ۹ صورتهای مالی صورت گرفته در استاندارد حسابداری فعالیتهای بیمه عمومی،پیش بینی نشده است.
 
 
 
 
شماره:۱۸۰۰۳۰/۶۲
تاریخ:۰۷/۱۱/۱۳۸۸
پیوست:
 
 
جناب آقای دکتر عسکری
معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
 
با سلام
با عنایت به پی نوشت مقام عالی وزارت هامش نامه شماره ۷۶۳۶ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ شرکت سهامی بیمه دانا(تصویر پیوست) در ارتباط با بند ۲ نامه مذکور مبنی بر اعلام نظر موردی آن سازمان در زمینه مفاد بند ۹ گزارش حسابرسی عملکرد سال ۸۷ شرکت سهامی بیمه دانا خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده، خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به محدودیت زمانی موجود، در ارسال پاسخ به این معاونت تسریع نمایند.
 
دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی
 
 
۲- صدور دستور لازم برای سازمان امور مالیاتی به منظور بررسی و اعلام نظر موردی حوزه مالیاتی مربوط در زمینه مفاد بند ۹ گزارش حسابرسی عملکرد سال ۸۷ شرکت خارج از برنامه رسیدگی زمان بندی شده حوزه در جلسه ای با حضور مسئولین مربوط بیمه محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت متبوع در فرصتی حداکثر ۱۰ روزه با توجه به محدودیت زمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴.
۳- موافقت سازمان خصوصی سازی با ارائه اولیه سهام شرکت صرفا با قیمت پایه ای که توسط کارشناس ارزیاب سهام و یا ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی سال ۱۳۸۷ شرکت با موضوع کسری ذخیره مالیاتی (مفاد جزء ۳ و ۲ بند «ب» ماده ۲ آئین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و … مصوب جلسه مورخ ۲۷/۱۱/۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) تعیین خواهد شد و قبول شیوه مذکور از سوی هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار با توجه به تأمین حقوق سهامداران آتی و در نهایت پذیرش شرکت.
سلامت، سعادت و توفیق روزافزون حضرتعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
 
 
هادی یار حسین
 
 
شماره:۷۶۳۶
تاریخ:۲۸/۱۰/۱۳۸۸
پیوست:
 
مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و ریاست محترم مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی بیمه دانا
برادر ارجمند جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی
 
با سلام
احتراما، ضمن ارائه گزارش خلاصه ای از مجموعه فعالیتها و اقدامات به عمل آمده تاکنون در راستای پیگیری اجرای قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تصمیمات متخذه توسط هیأت عالی واگذاری و سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری شرکت سهامی بیمه دانا از طریق بورس اوراق بهادار به پیوست، باستحضار می رساند:جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۸ به ریاست جناب آقای دکتر ابوالحسنی معاون محترم امور بانکی،بیمه و شرکتهای دولتی تشکیل گردد.با عنایت به اقدامات انجام شده تاکنون و مذاکرات به عمل آمده در جلسه مجمع،ضمن پوزش از تصدیع اوقات حضرتعالی و با توجه به لزوم ایجاد تسریع در فرایند پذیرش شرکت متبوع در بورس اوراق بهادار،به ویژه با عنایت به محدودیت زمانی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، پیشنهادات ذیل را مطرح مینماید تا در صورت موافقت با هر یک از آنها دستورات لازم را با قید تسریع در انجام آن صادر و امر به ابلاغ فرمائید:
۱- موافقت با واگذاری شرکت از طریق بورس بر اساس صورتهای مالی میان دوره ای سال ۱۳۸۸(نظر سازمان بورس جلب شده است) و ارائه تعهدنامه توسط وزارتخانه متبوع مبنی بر تعهد پرداخت حداکثر معادل ۵۰% کسری ذخیره مالیاتی مورد نظر حسابرس و بازرس قانونی مندرج در بند ۹ گزارش حسابرسی عملکرد سال ۸۷ شرکت
همانگونه که استحضار دارید صدور رأی قطعی توسط مرجع مالیاتی زمان بر می باشد،لذااین تعهدنامه می تواند بر امور واگذاری از طریق بورس تسریع نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۰۹- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:
۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.
۲…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi