آئین نامه اجرایی ماده 53 برنامه سوم و معافیت دفاتر کاریابی از موضوع بند ب ماده 113 معافیت صادرات

آئین نامه اجرایی ماده ۵۳ برنامه سوم و معافیت دفاتر کاریابی از موضوع بند ب ماده ۱۱۳ معافیت صادرات


 
شماره:۲۳۱۶۱/ت ۲۴۵۲۷هـ
تاریخ:۰۸/۰۵/۱۳۸۰
پیوست:دارد
 
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷/۳۴-۸۱۴/۱۰۵ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (۵۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ آئین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:
 
 
“آئین نامه اجرایی ماده (۵۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران”
 
ماده ۱- کارگروه موضوع ماده (۵۳) قانون برنامه سوم توسعه به ریاست وزیر امور خارجه وعضویت وزیرکار وامور اجتماعی وامور اقتصادی ودارایی ورئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد.
تبصره – دبیر خانه موضوع این ماده در وزارت امور خارجه تشکیل می شود. شرح وظایف دبیرخانه ونحوه تشکیل جلسات کارگروه به پیشنهاد وزارت امور خارجه وتصویب کارگروه می باشد.
ماده ۲- وزارت امور خارجه در چار چوب وظایف خویش مورد ذیل را انجام می دهد:
الف- تهیه گزارش از نیازها وتحولات بازارهای کار وزمینه های آموزش فنی وحرفه ای در کشورهای خارجی وارائه آن به کارگروه یاد شده ومراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم لازم.
ب- مذاکره جهت انعقاد موافقتنامه های اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی به منظور اعزام نیروی کار وکسب سهمی از بازار بین المللی وارائه نتایج آن به کمیسیون مشترک.
پ- حمایت های کنسولی از نیروی کار اعزامی.
تبصره – در کشورهایی که وابسته کار در آنها مستقر می باشد، اجرای بند (الف) از وظایف وابسته کار بوده که با هماهنگی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد.
ماده ۳- وزارت کار وامور اجتماعی اقدامات زیر را انجام می دهد:
الف- تشویق، تقویت، ایجاد تسهیلات وحمایت از دفاتر کاریابی غیر دولتی.
ب- تقویت وحمایت های لازم از متقاضیان تشکل های کاریابی غیر دولتی.
پ- ارائه اطلاعات به نیروی کار متقاضی.
ماده ۴- بانک مرکزی ایران امکانات بانکی وتسهیلات مالی واعتباری مناسب را برای جذب درآمد ارزی نیروی کار اعزامی موضوع ماده (۵۳) قانون برنامه سوم، از طریق موسسات اعتباری، شعب بانک ها وسایر مبادی مربوط فراهم نماید.
ماده ۵- دفاتر کاریابی غیر دولتی موضوع بند (الف) ماده (۳)، حسب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطایی موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود.
ماده ۶- دبیرخانه موظف است عملکرد اقدامات انجام شده در زمینه اعزام نیروی کار ونتایج حاصل شده از آن را در قالب گزارش های شش ماه تهیه وبه کارگروه یاد شده جهت ارائه به هیأت دولت گزارش نماید.
ماده ۷- کلیه دستگاه های اجرایی در ارتباط با قراردادهای دوجانبه وچند جانبه با کشورهای خارجی، در حد امکان شرط استفاده از نیروی کارایرانی را با هدف ایجاد اشتغال، کسب دانش فنی، مدیریت تولید وفراگیری  مهارت های لازم ضمن شرایط قرارداد منظور نمایند.
ماده ۸- دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی موظفند یک نسخه از قرارداد تنظیم شده با پیمانکاری ها، شرکت های متقاضی نیروی کار خارجی، اتحادیه های کار فرمایی، اطاق های بازرگانی وصنعتی وموسسات کاریابی خصوصی کشورهای پذیرنده نیروی کار را به وزارت کار وامور اجتماعی جهت جمع آوری، ثبت وبه روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به نیروی کار شاغل در خارج از کشور ارسال نمایند. 
 
 
 حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi