آئین نامه های مالیاتی

آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم

آیین نامه شماره 2344ت/58427 تاریخ 1379/12/20

شماره آیین نامه:

58427/ت 23443هـ

تاریخ آئین نامه :

1379/12/20

آئین نامه اجرایی ماده 138 برنامه سوم


پیوست:دارد
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/12/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهر سازی مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 02/100/3091 مورخ 7/6/1379، آئین نامه اجرایی ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1379- را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
 
آئین نامه اجرایی موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 
ماده 1- کلیه واحدهای موضوع ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واین آئین نامه از پرداخت مالیات اولین نقل وانتقال قطعی املاک معاف خواهند بود ودرآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت وانتقال قطعی هریک از این واحدها، فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی مودیان براساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت مسکن وشهر سازی اعلام خواهد شد، با منظور نموده ضرایب متفاوت برای واحدهای مسکونی کوچک وبزرگ (منظور از واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند که مساحت مفید آنها بیش از الگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)، به طور جداگانه ومنصرف از تعداد شرکا در مشارکت های مدنی ویا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین و وزارت مزبور مالیات متعلق متناسب با سطوح زیر بنایی هریک از واحدها را در موقع صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات های مستقیم به طور قطعی وصول خواهد نمود، به طوری که مودی بابت هیچ یک از واحدهای مسکونی منتقل شده بعدا مشمول مالیات بر درآمد دیگری نشود.
 
مواد قانونی وابسته
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *