بخشنامه های مالیاتی

آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

154

شماره بخشنامه:

شماره:14120/ 6598/211

تاریخ بخشنامه:

1382/12/26

آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


شماره:14120/ 6598/211
تاریخ: 26/12/1382
پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر خدمات مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
 
آئین نامه اجرائی بند(ر) تبصره(5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که به شماره 48572/ ت 29448هـ مورخ 18/11/1382 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و با توجه به مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی آن، مبالغ واریزی موضوع ماده 2 آئین نامه مذکور به حساب درآمدهای عمومی طبق فهرست ضمیمه جزء هزینه های قابل قبول تلقی می گردد جهت اطلاع و به پیوست ارسال می گردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
شماره: 48572/ت 29448هـ
تاریخ:18/11/1382
پیوست:
 
 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1382 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره( 5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور
 
ماده 1- در اجرای بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،به کلیه بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(سازمان بازنشستگی نیروهای نظامی،سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی) که تا قبل از سال 1378،بازنشسته شده اند،به ازای هر سال خدمت به میزان ده (10)روز حقوق بازنشستگی سال 1380آنان پرداخت می گردد.
ماده 2- کلیه شرکت های دولتی،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور منظور شده است،موظفند معادل دو درصد (2%) هزینه عملیات جاری مصوب خود را،به شرح پیوست این تصویب نامه،حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به حساب درآمد عمومی ردیف 491180قانون بودجه سال 1382 کل کشور واریز نمایند.
تبصره ـ به وزراء و روسای دستگاه های متبوع شرکت های دولتی موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه اجازه داده می شود حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری،سهم تعیین شده آن دسته از شرکت های زیر مجموعه خود را که به لحاظ شرایط خاص قادر به پرداخت سهم مذکور نمی باشند،از سایر شرکت های زیر مجموعه خود با رعایت سقف تعیین شده هر وزارتخانه و دستگاه متبوع تأمین نمایند.
ماده 3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است ده روز پس از مهلت مقرردر ماده (2)سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی کشوری ولشگری موضوع (1) را متناسب با واریز درآمد موضوع ماده (2) آیین نامه، از محل ردیف 503705 قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس تعداد افراد مشمول هر یک از صندوقهای بازنشستگی تخصیص دهد.
ماده 4 ـ سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای نظامی،سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه وبازنشستگی نیروی انتظامی)باید ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر ده روز پس از ابلاغ تخصیص و دریافت وجه از خزانه ،اعتبار پاداش پایان خدمت موضوع این آیین نامه را به حساب بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک خود واریز نموده و خلاصه ای از گزارش عملیات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورارسال نمایند.
 
  
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *