167 1

آئین نامه اجرایی بند (الف)‌ماده (145)‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره آیین نامه:

 74131/ت47610هـ

تاریخ آئین نامه :

1391/04/19

آئین نامه اجرایی بند (الف)‌ماده (145)‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


پیوست:
 
 
وزارت جهاد کشاورزی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/01/1391 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده (145)قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آئین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آئین نامه اجرایی بند (الف)ماده (145)قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران
 
ماده 1- اصلاحات و واژه هایی که در این آئین نامه به کار رفته، دارای معانی زیر است:
1- دستگاه اجرایی: دستگاههای تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی.
2- موسسه عامل:‌بانکهای عامل، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صندوقهای توسعه ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
3- قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و موسسه عامل براساس مفاد قانون یاد شده،‌موافقتنامه متبادله و ضوابط این آئین نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار موسسه عامل قرار می گیرد.
4- حمایت از تولید محصولات کشاورزی: حمایتهایی که با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی – منطقه ای از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور برای اجرای طرحهای بخش کشاورزی در اختیار متقاضیان و بهره برداران واجد شرایط بخشهای خصوصی و تعاونی قرار می گیرد.
5- الگوی کشت بهینه ملی- منطقه ای: یک نظام کشت مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با ظرفیت های منطقه ای و مزیت اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست محیطی در چهارچوب سیاستهای کلان کشور.
تبصره- بخشی از این الگو شامل ترکیب کشت محصولات کشاورزی در هرسال (سه ماه مانده به شروع سال زراعی جدید) طی دستورالعملی با امضای وزیر جهاد کشاورزی به واحدهای استانی ذیربط ابلاغ می شود.
6- واگذارنده اعتبار:‌ دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه سالانه کل کشور مسئولیت واگذاری اعتبار به موسسه عامل را به عهده دارد.
7- معاونت:‌ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 
ماده 2- انواع حمایتها و مشوقهای تولید محصولات کشاورزی با رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه ای شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع بانکی)، کمک بلاعوض، پرداخت یارانه، بیمه محصولات کشاورزی، سایر مشوقهای قانونی و یا ترکیبی از آنها است.
 
ماده 3- سهم آورده متقاضیان و بهره برداران موضوع این آئین نامه در طرحهای مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری طرح بین هفت تا بیست درصد مجموع هزینه های سرمایه ثابت و در گردش تعیین می گردد.
تبصره- طرحهای مربوط به آب و خاک،‌شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و زراعت جوب از سهم آورده معاف می باشند.
 
ماده 4- وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری در چهارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد موسسه عامل تودیع تا با رعایت قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات و مفاد این آئین نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. دستگاه اجرایی مکلف است یک نسخه از قرارداد عاملیت را پس از تفاهم با موسسه عامل به معاونت ارسال نماید.
 
ماده 5- موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آئین نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه داری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح می گردد. واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (7)‌ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
 
ماده 6- طرحهای متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آئین نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار با مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفی می گردند. موسسه عامل موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص رد یا تصویب طرح ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، ارائه وثیقه و تأمین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.
تبصره- در صورت تأخیردر اجرای مهلت های مقرر در ماده (6) این آئین نامه در مورد طرحهای معرفـی شـده ای که از مـحل واریـز واگـذارنـده اعتبـار (براساس قرارداد عاملیت) تأمـین مالی می شوند. موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به مأخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.
 
ماده 7- موسسه عامل موظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عامیت، طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.
تبصره- موسسه عامل موظف است مبالغ بلا استفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.
 
ماده 8- مدت دوره اجرای طرحهای بخش کشاورزی شامل اجراء،‌تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار، حسب نوع طرح پس از توافق با بانک عامل، حداکثر تا پانزده سال خواهد بود.
 
ماده 9- اعتبارات واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد موسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول، توسط ذیحسابی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می گردد.
 
ماده 10- تضمین تسهیلات بانکی سهم موسسه عامل براساس قوانین ذیربط و در مورد سهم واگذارنده اعتبار بنا به نظر آن مرجع تعیین می گردد.
 
ماده 11- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات موسـسه عـامل کـه شـامـل موارد ذیل می باشد،‌ حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تودیعی پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقده به موسسه عامل پرداخت نماید:
1- بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح
2- ارزیابی وثیقه ها و تضمین ها
3- تنظیم قراردادها با بهره بردار و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده
4- نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات
5- ارائه گزارشهای لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذیربط
 
ماده 12- طول مدت قرارداد عاملیت با رعایت قوانین مربوط و مشروط به عدم فسخ آن از سوی واگذارنده اعتبار از زمان آخرین وجوه واریزی به حساب موسسه عامل، حداکثر تا پایان سال مالی بعد تعیین می گردد. موسسه عامل موظف است مانده وجوه مصرف نشده تعهد نشده را به واگذارنده اعتبار اعلام تا نسبت به تعیین تکلیف و یا باز تودیع آن اقدام گردد.
 
ماده 13- واگذارنده اعتبار موظف است گزاش عملکرد طرحهای معرفی نشده و مصوب موضوع این آئین نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهره برداری رسیده را در مقاطع سه ماهه به معاونت و یا معلولین برنامه ریزی استانداریها (حسب مورد) ارائه نماید.
 
ماده 14- موسسه عامل موظف است حسابهای مربوط به وجوه اداره شده را به گونه ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارائه به واگذارنده اعتبار باشد.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد.

اولین کسی باشید که برای “آئین نامه اجرایی بند (الف)‌ماده (145)‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران” دیدگاه می‌گذارید;

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مفید بود

سبد خرید