آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال1393 کل کشور

آئین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور


شماره:۴۵۴۵/ت ۵۰۳۸۵هـ
تاریخ:۲۴/۰۱/۱۳۹۳
پیوست:
 
 
وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
 
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۸)ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور،آئیننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آئیننامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال۱۳۹۳ کل کشور
 
ماده۱- استانداریها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچههای مشترک مرزی،درآمدهای موضوع ماده (۲) این آئیننامه را وصول و به حساب مربوط در خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۱۵)جدول شماره (۵)قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز نمایند.
 
ماده ۲-درآمدهای موضوع این آئیننامه شامل حق بهرهبرداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده(۲۳) آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مـورخ ۶/۲/۱۳۷۳و اصـلاحات بعـدی آن توسـط استـانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده میشود.
 
ماده ۳-اعتبارات بازارچههای مرزی براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،فقط برای امور بازارچههای مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچههای مرزی مربوط،در قالب فعالیتهای موضوع ماده(۴)این آئیننامه برابر وصولیهای هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود.
 
ماده ۴- مصارف موضوع این آئیننامه عبارتند از:
الف- امور تملک داراییهای سرمایهای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچههای مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساختهای مورد نیاز بازارچههای مشترک مرزی.
ب- تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز بازارچهها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاههای اجرایی در بازارچهها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور میرسد.
تبصره- دستگاههای اجرایی مستقر در بازارچههای مشترک مرزی مکلفند امکانات مورد نیاز برای حضور و فعالیت در بازارچهها را به استانداریها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام گردد.
 
ماده ۵- هزینه خدمات ارایه شده در بازارچههای مرزی توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی استان،اداره کل گمرک استان و اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان تعیین میگردد.
 
ماده۶- هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچههای مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آئیننامه ممنوع است.
 
ماده۷- استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها،مصارف و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آئیننامه را هر شش ماه یک بار به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت کشور ارایه نمایند.
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
📤اشتراک گذاری
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi