131 1

آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

شماره آیین نامه:

190236/ت50324هـ

تاریخ آئین نامه :

1392/12/25

آئین‌نامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


پیوست:دارد
 
 
وزارت دادگستری- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئیننامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
 
آئیننامه اجرایی بند(ب)تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور

ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- مددجو: مشمولان بند(ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور شامل محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجرای ماده(2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی- مصوب 1377- زندانی شده اندو همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطای مرخصی به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضای محکوم له مجددا زندانی شده اند و همچنین محکومیت های قطعی که محکوم آن در شرف بازداشت و اجرای حکم هستند.
ب-ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان ها مستقر می باشند.
 
ماده2- به منـظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و پرداخت سایر محـکومیتهای مالی غیـرکلاهبرداری به محکومله، تسهیلات قرضالحسنه مطابق ضوابط این آئیننامه پرداخت میشود.
 
ماده 3-تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با ستاد دیه به نمایندگی از طرف وزارت دادگستری است.

ماده4-پس از درخواست مددجو یا نماینده قانوی وی و تایید ستاد دیه، اعطای وام به صورت قرض
الحسنه توسط بانک عامل، از طریق اجرای احکام حوزه قضایی مربوط ،مستقیما به محکوم له پرداخت میشود.
تبصره1- سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائممقام قانونی وی و در صورت نبود این افراد،به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود.
تبصره2- به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه حتیالامکان تمایل محکومله را برای تخفیف حداقل مبلغی از دیه یا بدهی جلب نمایند.
تبصره3-خیرین در صورت تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آئیننامه میتوانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفینامه و مراجعه به بانک مربوط اقدام کنند.وام اعطایی صرفا برای آزادی شخص مورد نظر و پرداخت به بزه دیده یا اولیای دم مربوط با رعایت مفاد این آئیننامه هزینه میشود.
 
ماده 5- حداکثر وام اعطایی به مددجوی محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماههای حرام قمری (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) است.مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پیوست که تأیید شده به “مهر دفتر هیئت دولت” است، خواهد بود.
تبصره- در مواردی که محکوم علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک نفر می باشد، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزایش است.
 
ماده 6-حداکثر وام اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیتهای مالی غیرکلاهبرداری، معادل وام پرداختی به مشمولان ماده(5) و باز پرداخت اقساط آن،مطابق جدول موضوع ماده یادشده است.
تبصره- حداکثر وام پرداختی در مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون (000/000/500) ریال است.

ماده 7- وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ باز پرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا رأسا تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را برای اجرا به بانک عامل اعلام کند.

ماده 8- جمع کارمزد متعلقه به نسبت،به تعداد اقساط ماهانه اضافه می
شود.
 
ماده 9- سررسید پرداخت اولین قسط،حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان خواهد بود.

ماده10-توزیع تسهیلات موضوع این آئین
نامه به تفکیک هر استان بر اساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزیر دادگستری خواهد بود.
تبصره- ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را بر مبنای گزارش بانکهای عامل تنظیم و از طریق ستاد مرکزی دیه به وزارت دادگستری ارایه نمایند تا پس از بررسی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال شود.
 
ماده 11- کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان،معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرضالحسنه می باشد.
 
ماده 12- بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات یاد شده برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان استفاده کنند.
 
ماده 13- بانکهای عامل موظفند پس از معرفی مددجویان،نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات ظرف بیست روز کاری اقدام و نتیجه را به مرجع معرفیکننده اعلام نمایند.
 
ماده 14- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور نسبت به تضمین تسهیلات موضوع این آییننامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید.
 
 
 
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید