آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (80) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


شماره: ۳۱۶۱۶/ت۴۷۴۲۶هـ
تاریخ: ۲۰/۰۲/۱۳۹۱
پیوست:
 
 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
وزارت تعاون، کارو امور اجتماعی – وزارت اموراقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امـور اقـتـصـادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایـران و به اسـتـناد ماده (۸۰) قانـون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
آئین نامه اجرایی بندهای (الف) تا (هـ) ماده (۸۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
 
ماده ۱- در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
ب- شبکه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که برای مواجهه با مشکلی مشترک و یا استفاده از فرصتی مشترک با هم همکاری می نمایند.
پ- خوشه های تولیدی: مجموعه ای از بنگاههای تولیدی (کالا و خدمت) که در یک محدوده جغرافیایی خاص در یک گرایش مشخصی از تولید (کالا و خدمت) فعال می باشند و امکان همکاری در تکمیل فعالیت های تولیدی (کالا و خدمت) همدیگر را دارند.
ت- زنجیره های تولید: مجموعه ای از فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمت) که به طور طولی مکمل یکدیگر می باشند و به تولید یک یا چند محصول منجر می شوند.
ث- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند.
ج- بنگاه های کوچک: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر باشد.
چ- بنگاه های متوسط: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها کمتر از یکصد و پنجاه نفر باشد.
ح- بنگاه های بزرگ: آن دسته از واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) که تعداد کارکنان آنها یکصد و پنجاه نفر و بیشتر باشد.
خ- کسب و کار خانگی: مشاغل موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی – مصوب ۱۳۸۹-.
د- کار آفرینی: فرآیندی که در آن یک فعالیت با نوآوری شکل گرفته و سبب خلق ارزش جدید و ثروت آفرینی می شود.
ذ- وجوه اداره شده: اعتباراتی از محل بودجه عمومی که براساس تعاریف و ضـوابـط تعـییـن شـده در تـصـویـب نـامـه شماره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۰ و مفاد قراردادهای عاملیت برای تحقق هدف های پیش بینی شده، در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد.
ر- آموزش فنی و حرفه ای: آموزش رسمی و یا غیر رسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می شود.
ز- مشاغل از راه دور:مشاغلی که در آن فرد شاغل بخشی از شرح شغل خود را در خارج از محیط کارگاه یا توافق کارفرمای خود انجام می دهد.
ژ- کارگروه حمایت از تولید: کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۸۸.
ماده ۲- واحدهایی که در زمـیـنه توسـعـه و گسـتـرش آموزش هـای کسب و کار، کار آفـرینـی و فنی و حرفه ای موضوع بند (هـ)ماده (۸۰) قانون فعالیت می نمایند مـشمـول حمـایـت هـای مـقـرر در این آئین نامه می باشند.
ماده ۳- دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به شناسایی شبکه ها، خوشه ها و زنجیره های تولیدی مربوط به وظایف و مأموریت های قانونی خود اقدام نمایند.    
ماده ۴- به منظور تسهیل تبدیل بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر و ورود آنها به بازارهای هدف، دستگاه های اجرایی مرتبط موظفند از ادغام این گونه بنگاه ها و یا استفاده از الگوهای شبکه سازی یا نشان تجاری مشترک در بازارهای هدف، با رعایت ماده (۱۰۵) قانون حمایت نمایند. حمایت های موضوع این ماده تا پایان سال ۱۳۹۱ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ماده ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مـجـاز اسـت بـه مـنـظور گسـتـرش تـحقـیـق و تـوسـعـه (R&D) در بنگاه های کوچک و متوسط و تقویت پیوند میان مراکز فناوری داخلی و خارجی، ضمن انجام مطالعه امکان سنجی جهت ایجاد و توسعه شهرکهای فناوری در مناطق مختلف کشور، از ایجاد و توسعه شهرک های فناوری و توسعه مراکز رشد و انگوباتورها (زادپروری) حمایت نماید.
ماده ۶- دستگاه های اجرایی موظفند در حدود وظایف و اختیارات قانونی نسبت به فراهم سازی امکانات بازاریابی اینترنتی برای خوشه های تولیدی اقدام و آنها را به مشارکت در روزآمدسازی اطلاعات در این فضا تشویق نمایند و از شرکت هایی که در تجارت الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک سرمایه گذاری می کنند حمایت های قانونی و حقوقی لازم را به عمل آورند.
ماده ۷- سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موظف است نسبت به انتقال تجربه خود در زمینه شناسایی، تقویت و توسعه شبکه ها و خوشه های تولیدی به دستگاه های اجرایی متقاضی اقدام نماید.
ماده ۸- حمایت از گسترش مشاغل خانگی در چارچـوب قانـون سامـانـدهی و حمـایت از مـشـاغل خانگی – مصوب ۱۳۸۹- و دستورالعمل های مصوب آن، صورت می پذیرد.
تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در اجرای جزء (۶) ماده (۷) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و مواد (۱۸) و (۱۹) دستورالعمل اجرایی قانون مذکور، نحوه توزیع منابع قرض الحسنه بانک ها را برای مشاغل موضوع این ماده با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای هرسال پیش بینی و پس از طرح در شورای عالی اشتغال به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ نماید. همچنین صندوق مهر امام رضا (ع) موظف است میزان منابع اختصاص یافته آن صندوق به مشاغل مذکور را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید.
تبصره ۲- بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق مهر امام رضا (ع) موظفند در چارچوب مفاد ماده (۷) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، فعالیت های غیر متشکل اقتصادی که قابلیت تبدیل به واحدهای متشکل را دارند در اولویت بهره منـدی از تـسـهـیلات مـوضـوع تبصـره ماده (۷) این آئین نامه قرار دهند.
ماده ۹- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است در اجرای ماده (۱۰) قانون سامـانـدهـی و حمایت از مشاغـل خانـگی و مـواد (۱۳) و (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- بخشی از اعتبار هزینه ای مصوب خود را برای حمایت از آموزش های کسب و کار خانگی در قالب خرید خدمات از بخش غیر دولتی، اختصاص دهد.
ماده ۱۰- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه عملیاتی توسعه مشاغل از راه دور در بخش غیردولتی را مشتمل بر دامنه شمول، اهداف کمی، ابزارهای تشویقی و پشتیبانی در چارچوب ضوابط و قوانین و مقررات جاری کشور و با رعایت سقف بودجه مصوب و احکام قانون، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تهیه و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید.
ماده ۱۱- طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی می توانند حسب مورد از اعتبارات موضوع ماده (۱۱۸)، بند (ص) ماده (۲۲۴) و بند (الف) ماده (۱۵۱) قانون و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی،موضوع بند (ط) ماده (۸۴) قانون (مطابق مقررات و شرایط و ضوابط مربوط)، برخوردار شوند. دستگاههای اجرایی معرفی کننده مجریان طرح های یاد شده موظفند حمایت های مالی از طرح های مذکور را در قالب بودجه سنواتی مصوب خود و در چارچوب مفاد آئین نامه اجرایی وجوه اداره شده تنظیم نمایند.
تبصره- سقف کل تسهیلات هریک از موسسات عامل توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای هرسال با رعایت بسته سیاستی – نـظارتـی نـظام بـانـکـی (مـصـوب شـورای پول و اعتبار) ابلاغ می شود. سهمیه های تعیین شده برای موسسات عامل با توجه به عملکرد استانها در فواصل زمانی شش ماهه، در صورت لزوم، با پیشنهاد موسسه عامل و تأئید بانک، قابل اصلاح است.
ماده ۱۲- نحوه بررسی و تأئید طرح های متقاضی تشهیلات مالی، موضوع این آئین نامه و مراحل گردش کار مربوط، مطابق مواد (۵)، (۶) و (۷) آئیـن نـامـه اجرایـی وجوه اداره شـده مـوضـوع تـصـویـب نـامـه شـمـاره ۱۳۴۸۷۸/ت۴۷۲۲۰هـ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۰ خواهد بود.
ماده ۱۳- میزان برخورداری بنگاه های اقتصادی از یارانه سود تسهیلات، متناسب با فرصت های شغلی جدید ایجاد شده، صیانت از اشتغال موجود یا تبدیل فعالیت غیر متشکل خانوار به واحدهای متشکل توسط کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به موسسه عامل اعلام می شود.
ماده ۱۴- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه عـمـلیـاتـی تـرویـج و آمـوزش کار آفـرینی و راه اندازی کسب و کار جدید را با رویکرد تأمین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو، با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید.
ماده ۱۵- به منظور تـوسـعه آمـوزش های کسـب و کار و کـار آفـریـنـی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها و شهرستان ها می توانند تمهیدات زیر را فراهم نمایند.
الف- تأمین فضـاهـای فیـزیـکـی و کـالـبـدی بـا شـرایـط سهـل بـرای ایجـاد و تأسیـس مراکز آموزش فنی و حرفه ای غیر دولتی.
ب- تسهیل استفاده متقاضیان غیر دولتی از امکانات و تجهیزات دولتی.
پ- حمایت های مالی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از متقاضیان بخش غیر دولتی در فعالیت های آموزشی موضوع این ماده.
ت- تقویت منابع مالی در بودجه های استانی در امر آموزش های فنی و حرفه ای و کار آفرینی.
ماده ۱۶- دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند آموزش های فنی و حرفه ای را متناسب با نیازهای بازار کار، از سال دوم برنامه بازنگری و اصلاح و خدمات آموزشی مورد نیاز را از طریق واگذاری و یا خرید از مراکز غیر دولتی فنی و حرفه ای تأمین نمایند.
ماده ۱۷- به منظور آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کار و بازآموزی و تجدید مهارت بیکاران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات از محل منابع تبصره (۲) ماده (۹) قانون بیمه بیکاری – مصوب ۱۳۶۹- اقدامات قانونی لازم از جمله حمایت از طریق صدور کارت اعتباری برای ثبت نام بیکاران در مراکز خدمات اشتغال و موسسات مشاوره شغلی و کاریابی های دولتی و غیردولتی دارای مجوز را انجام می دهد.
ماده ۱۸- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای این آئین نامه را به شورای عالی اشتغال ارائه نماید.
 
 
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi