آئین نامه اجرائی تبصره 3ماده 139

آئین نامه اجرائی تبصره ۳ماده ۱۳۹


 
 
شماره:۵۳۵۷/۷۹۸۰/۲۱۱
تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۳۸۱
پیوست: دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل 
دفتر فنی مالیاتی
دفتر    
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر   
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
 
تصویر تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷ هـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده(۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
شماره:۵۳۴۵۶/ت۲۷۲۵۷هـ
تاریخ:۰۷/۱۲/۱۳۸۱
پیوست: دارد
 
هیئت وزیران درجلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰- , آئین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود :
 
” آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ,
مصوب ۱۳۸۰ “
 
فصل اول – معافیت موضوع بند ”الف“ماده( ۱۳۹)
ماده ۱- معافیت مالیاتی موضوع بند ”الف“ ماده (۱۳۹) صرفا در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود،جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه , برعهده سازمان یادشده می باشد
فصل دوم – معافیت موضوع بند”د“ ماده( ۱۳۹)
ماده ۲- مدارسی که قبلا‌طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعدا شناخته شوند , ‌نسبت به کمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند.
تبصره ۱- استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال ,‌منوط به تأئید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم گردد.
تبصره ۲- موقوفات متعلق به مدارس یادشده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آئین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأئیدیه سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند ”ح“ ماده (۱۳۹) اصلاحی وفق ماده (۸) این آیین نامه خواهد بود .
فصل سوم – معافیت موضوع بند ”هـ“ماده ( ۱۳۹)
ماده۳- نهادهایی که طبق نظر هیئت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند ,‌نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند .
فصل چهارم – معافیت موضوع بند”و“ ماده ( ۱۳۹)
ماده ۴- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یادشده توسط سازمان اوقاف و امورخیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم گردد .
فصل پنجم – معافیت موضوع بند ”ح“( ۱۳۹)
ماده ۵- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه های مربوط به مصرف امور مذکور در بند”ح“ ماده (۱۳۹) می رسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه :
الف – صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول , حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود.
ب – ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأئیدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ”ح“ ماده (۱۳۹) اصلاحی – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- قانون مالیاتهای مستقیم (باذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید .
تبصره – موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود .
فصل ششم – معافیت موضوع بند”ط“ ماده ( ۱۳۹)
ماده ۶- موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:
الف – موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد .
ب – کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یادشده در بند”ح“ ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- برسد و این امر توسط سازمان امورمالیاتی کشور طبق مواد (۷) الی (۹) این آیین نامه تأئید شود .
ج – اساسنامه آنها صریحا‌متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان , موضوع ماده (۱۸) این قانون و هیئت امناو مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید.
د- اساسنامه موسسه صریحا‌حاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال ، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد .
هـ – بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد (۷) الی (۹) این آیین نامه نظارت شود.
ماده ۷- نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند”ط“ ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم , ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.
الف – مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه , سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یادشده دربند (۳) ماده (۱) قانون تشکیلات واختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه –مصوب ۱۳۶۳- به سازمان مزبور تفویض نماید.
ب – نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند،و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است , با سازمان یاد شده خواهد بود.
پ – مراجع ناظری که قبلا” موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ آن , امرنظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است , نظارت آنها برموسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده (۱۳۹) اصلاحی – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ – و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهدداشت .
ماده ۸- موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه , تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امورمالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک های محل حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند .
ماده ۹- موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب  نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۹) قانون اعلام و در صورت تأئید ، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .
فصل هفتم – معافیت موضوع بند”ی“ ماده ( ۱۳۹)
ماده ۱۰- مجامع حرفه ای ، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند ”ی“ ماده مذکور به اداره امور مربوط مالیاتی تسلیم نمایند .
فصل هشتم – معافیت موضوع بند”ک“ ماده ( ۱۳۹)
ماده ۱۱- انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند.
فصل نهم – معافیت موضوع بند ”ل“ ماده ( ۱۳۹)
ماده ۱۲- فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود . فعالیتهای یادشده براساس دستورالعملی توسط سازمان امورمالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد .
فصل دهم – معافیت موضوع تبصره (۱) ماده ( ۱۳۹)
ماده ۱۳- اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده، مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.
فصل یازدهم – مقررات عمومی
ماده ۱۴- درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (۲) اصلاحی ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ – (غیراز مواردی که طبق بندهای ماده (۱۳۹) مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط دراین قانون مشمول مالیات خواهند بود .
تبصره ۱- نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون یادشده تلقی نمی گردد .
تبصره ۲- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .
ماده ۱۵- اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.
)بر اساس تصویب نامه ۲۴۲۸۹۵/ ت ۴۸۵۲۴ ه مورخ ۸/۱۲/۹۱ هیات محترم وزیران عبارت “و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث ” حذف می شود )
 
(ماده۱۵براساس تصویبنامه شماره۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ مورخ۴/۶/۱۳۹۳هیات وزیران بشرح ذیل اصلاح میشود)
 
ماده ۱۵اصلاحی– اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود
 

 

 

ماده ۱۶- عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون یادشده ، درهرسال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد .
 

 

 

(ماده۱۶براساس تصویبنامه شماره۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷هـ مورخ۴/۶/۱۳۹۳ هیات وزیران بشرح ذیل اصلاح میگردد)
 
ماده اصلاحی۱۶– عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مذکور و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.
 
 
( بر اساس تصویب نامه ۲۴۲۸۹۵/ ت ۴۸۵۲۴ ه مورخ ۸/۱۲/۹۱ هیات محترم وزیران متن ذیل جایگزین ماده ۱۶ می شود )
ماده ۱۶ جایگزین : تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است 
 
(بر اساس تصویب نامه ۸۵۷۵۹/ت ۴۸۵۲۴ه هیئت وزیران عبارت “و رعایت مقررات این آیین نامه ” حذف می شود )
 
تبصره : فعالیتهای هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان ( تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه ) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نمی باشد .
ماده ۱۷- در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود.
بر اساس بخشنامه ۳۷۴۹۵/۲۰۰مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ و تصویبنامه شماره ۱۷۶۷۶۶ / ت ۴۱۲۹۲ ه مورخ ۹/۸/۸۹ هیئت وزیران متن ذیل بعنوان ماده ۱۷به تصویبنامه ۵۳۴۵۴/ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۷/۱۲/۸۱الحاق و شماره مواد اصلاح می شود .

 

ماده ۱۷ الحاقی: آن قـسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.
تبصره۱- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.
تبصره۲– مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
 
 
ماده ۱۸- مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰- که سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۸۱ به بعد شروع می شود جاری خواهد بود .
 
 
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۳۹ –
الف – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالع…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi